Only One of Me - Does Ond Un Fel Fi

Two award-winning picture books exploring grief and loss become available in Welsh for the first time.


Only One of Me is the product of Lisa Wells’ lifelong love of writing and friendship with award-winning children’s author Michelle Robinson. The two collaborated on these tender and moving rhyming poems, with charming illustrations by CatalinaEcheverri (Mum) and Tim Budgen (Dad). The OnlyOne of Me project grew from Lisa’s determination to leave a lasting legacy for her daughters and her desire to help other families rally against the difficulties of loss. The Only One of Me picture books were originally published in English in 2018 following a social media campaign spearheaded by Lisa while undergoing cancer treatment. Sadly, Lisa passed away in August 2019.

2 lyfr lluniau yn archwilio galar a cholled ar gaelyn Gymraeg am y tro cyntaf.


Does Ond Un Fel Fi yw cynnyrch cariad gydol oesLisa Wells at ysgrifennu a’i chyfeillgarwch a’r awdurplant arobryn Michelle Robinson. Cydweithiodd yddau ar y cerddi odli tyner a theimladwy yma, gydadarluniau swynol gan Catalina Echeverri (Llythyrcaru oddi wrth Mam) a Tim Budgen (Llythyr caruoddi wrth Dad). Tyfodd prosiect Does Ond Un Fel Fio benderfyniad Lisa i adael etifeddiaeth barhaol i’wmerched a’i hawydd i helpu teuluoedd eraill yn eubrwydr ag anawsterau colled. Cyhoeddwyd llyfraulluniau Only One of Me yn Saesneg yn wreiddiolyn 2018 yn dilyn ymgyrch cyfryngau cymdeithasola arweiniwyd gan yr awdur Lisa Wells tra’n caeltriniaeth canser. Yn anffodus bu farw Lisa ym misAwst 2019.

Lisa and Michelle’s beautiful books continue to helpand comfort children who experience the loss of aparent, as well as raising funds for WHY We Hear Youand Mummy’s Star. Only One of Me: Mum also wonthe award for Best Emotional Health Book at theNorthern Lights Book Awards 2020.These inspiring and important illustrated poems arenow being made available in the Welsh language forthe first time.


Reviews:


‘The illustrations for this picture book areoutstandingly sensitive and beautiful, reflectingthe love between father and son - happy times aswell as sad... People often write books about theirexperiences of cancer, but it is unusual to find onewritten by a mum for her own children, and verywelcome it is. Both books will be important additionsto this most difficult subject.’ 5 Stars, Books forKeeps


‘This is the most beautiful book in so many ways:I don’t think it’s possible to read it without crying…It’s a celebration of love and how we can be there foreach other. It recognizes that grief can take manyforms and shows the family looking ahead whileremembering Mum.’ Juno Magazine

Mae llyfrau hardd Lisa a Michelle yn parhau i helpua chysuro plant sy’n profi colli rhiant, yn ogystal chodi arian ar gyfer WHY We Hear You a Mummy’sStar. Mae Only One of Me: Mum hefyd wedi ennilly wobr am y Llyfr Iechyd Emosiynol Gorau ynNorthern Lights Book Awards 2020.Mae’r llyfrau lluniau ysbrydoledig a phwysig hynbellach ar gael yn yr iaith Gymraeg am y tro cyntaf.


Adolygiadau:


‘Mae’r darluniau ar gyfer y llyfr lluniau hwn ynhynod sensitif a hardd, yn adlewyrchu’r cariadrhwng tad a mab - amseroedd hapus yn ogystalthrist... Mae pobl yn aml yn ysgrifennu llyfrau ameu profiadau o ganser, ond mae’n anarferol dodo hyd i un a ysgrifennwyd gan fam i’w phlant eihun, a chroesawgar iawn ydyw. Bydd y ddau lyfr ynychwanegiadau pwysig at y pwnc anoddaf hwn.’ 5seren, Books For Keeps


‘Dyma’r llyfr harddaf mewn cymaint o ffyrdd: dwiddim yn meddwl ei bod hi’n bosib ei ddarllen hebgrio…mae’n ddathliad o gariad a sut gallwn ni fodyno i’n gilydd. Mae’n cydnabod y gall galar fod arsawl ffurf ac mae’n dangos y teulu’n edrych ymlaenwrth gofio Mam.’ Cylchgrawn Juno

Leave a comment