Y Bachgen, y Wahadden, y Llwynog a’r Ceffyl

Diwrnod Cyhoeddi Hapus i Y Bachgen, y Wahadden, y Llwynog a’r Ceffyl, wedi'i ysgrifennu gan Charlie Macksey a'i gyfieithu gan Mererid Hopwood.


Wedi ei gyhoeddi yn gyntaf gan Penguin yn 2019,mae Y Bachgen, y Wahadden, y Llwynog a’r Ceffyl wedi taro tant gyda darllen wyr ledled y byd gyda’i wersi bywyd tirion am bwer cyfeillgarwch. Ar ôl gwerthu dros filiwn o gopïau a chael eig cyfieithui 22 iaith, y mae bellach ar gael am y tro cyntaf yn Gymraeg.

Happy publication day to Y Bachgen, y Wahadden, y Llwynog a’r Ceffyl (The Boy, The Mole, The Fox and the Horse), written by Charlie Macksey and translated into Welsh by Mererid Hopwood.


First published in English by Penguin in 2019, The Boy, the Mole, the Fox and the Horse has struck readers worldwide with its gentle life lessons about the power of friendship. Having sold over a million copies and been translated into 22 languages, it is now available for the first time in Welsh.

Fel un o lyfrau gwerthwr-gorau 2019 a 2020, mae Y Bachgen, y Wahadden, y Llwynog a’r Ceffyl yn adrodd stori pedwar ffrind annhebygol sy’n einhatgoffa ni i gyd, beth bynnag ein hoedran, ambwysigrwydd cyfeillgarwch, caredigrwydd, tosturiac empathi. Ynghyd â darluniau hyfryd CharlieMackesy, mae’r stori ysbrydoledig hon wedi gwneudCharlie yn enwog ledled y byd, tra hefyd yn ysgogisgyrsiau am ym wybyddiaeth ofalgar ac empathi âphobl o bob oed.

As one of 2019 and 2020’s best-selling books, TheBoy, the Mole, the Fox and the Horse tells the story off our unlikely friends who remind us all, whatever the age, about the importance of friendship, kindness, compassion and empathy. Accompanied by beautiful illustrations by Charlie Mackesy, this inspiring story has made Charlie a household name across the globe, whilst also generating awareness about mindfulness and empathy with people of all ages.

Fel enillydd Llyfr y Flwyddyn 2019 Waterstones ac arrhestr-fyr British Book Awards llyfr ffeithiol fforddo fyw y flwyddyn 2019, mae Y Bachgen, y Wahadden,y Llwynog a’r Ceffyl hefyd wedi derbyn adolygiadau cadarnhaol gan lawer o enwogion gan gynnwys Richard Curtis (‘Campwaith celf rhyfeddol a ffenestryfeddol ar galon y ddynol ryw’), Miranda Hart (‘Ynsyml, mae angen gwaith Charlie ar y byd, a hynnynawr’), Elizabeth Gilbert (‘Mae gofyn i fi fyw yn ybyd hwn, ond y byd yr hoffwn i fyw ynddo yw’r byda greodd Charlie Mackesy’), a Bear Grylls (‘Cariad, cyfeillgarwch a charedigrwydd – mae’r llyfr hwn ynsiarad iaith yr oesoedd’)

The winner of the Waterstones Book of 2019 and shortlisted for the British Book Awards non-fiction lifestyle book of the year 2020, The Boy, the Mole, the Fox and the Horse has also received positive reviews from many celebrities, including Richard Curtis (‘A wonderful work of art and a wonderful window into the human heart.’), Miranda Hart (‘Simply, the world needs Charlie’s work right now.’), Elizabeth Gilbert (‘The world that I am required to inhabit is this one, but the world that I long to inhabit is the one that Charlie Mackesy has created.’) andBear Grylls (‘Love, friendship and kindness – this book speaks a universal language of the heart.’).

Cyfieithiwyd Y Bachgen, y Wahadden, y Llwynoga’r Ceffyl i’r Gymraeg yn arbenigol gan MereridHopwood, y cyfieithydd tu ôl i’r addasiad Cymraego The Lost Words gan Robert MacFarlane a JackieMorris - Geiriau Diflanedig - ac mae’n llyfr anrhegberffaith i unrhyw siaradwr Cymraeg.


Meddau Matthew Howard, Cyfarwyddwr CyhoeddiGraffeg, ‘Yn ffenomen cyhoeddi ers ei lansio yn2018, mae Graffeg yn falch iawn o ychwaneguCymraeg at y rhestr fyd-eang o ieithoedd y mae’rllyfr hwn ar gael ynddynt. Mae cyfieithiad Mererid,fel o hyd, yn sensitif ac yn drylwyr, gan sicrhau bodhanfod y llyfr, y gwerthoedd craidd o ofal ac empathiy mae darllenwyr ledled y byd yn eu caru, wedi’ucynnal.'


Dechreuodd Charlie Mackesy fel cartwnydd iThe Spectator a darlunydd llyfrau ar gyfer GwasgPrifysgol Rhydychen cyn cael ei gymryd ymlaengan orielau. Arddangosodd darluniau yn gyntaf ynLlundain, yn The Park Walk Gallery, ac ers hynnymae wedi arddangos mewn orielau yn EfrogNewydd, Llundain a Chaeredin. Mae gwaith Charlieyn ymddangos mewn llyfrau, casgliadau preifata mannau cyhoeddus, gan gynnwys MynwentHighgate yn Llundain, mewn ysbytai, carchardai,eglwysi a cholegau prifysgol ledled y DU, ac mewntai diogel menywod ledled y byd. Un o’i amserauhapusaf oedd gwneud lluniadau i Richard Curtisar set Love Actually fel y gallent ymddangos mewnocsiwnar gyfer Comic Relief. Cynhyrchodd ‘TheUnity Series’, set gydweithredol o lithograffaugyda Nelson Mandela yn 2006. Mae ei daith gydaY Bachgen, y Wahadden, y Llwynog a’r Ceffyl wedicymryd drosodd ei fywyd. Mae’n byw yn eu byd nhwlawer o’r amser ac mae wedi bod wrth ei fodd ynllunio’r llyfr. Bydd eu hanturiaethau yn parhau.


Mererid Hopwood oedd y bardd benywaidd cyntafi ennill y Gadair yn yr Eisteddfod Genedlaethol(2001) a dwy flynedd yn ddiweddarach enillodd yGoron. Enillodd y nofel O Ran y Fedal Ryddiaith iddihefyd yn 2008. Hi oedd y Bardd Plant yn 2005, acenillydd Llyfr y Flwyddyn Cymru (barddoniaeth) yn2016 gyda’i chyfrol Nes Draw. Ym mis Medi 2019cyhoeddodd Graffeg addasiad Cymraeg Mererido lyfr poblogaidd Jackie Morris, Tell Me a Dragon,o’r enw Ga’ i Hanes Draig?. Addasodd Mererid farddoniaeth Robert Macfarlane yn The Lost Words(Hamish Hamilton) yn Gymraeg. CyhoeddwydGeiriau Diflanedig gan Graffeg ym mis Hydref 2019.

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse has been expertly translated into Welsh by Mererid Hopwood whose work also includes the Welsh adaptation of Robert MacFarlane and Jackie Morris’s The Lost Words, Geiriau Diflanedig, and is the perfect gift book for any Welsh speaker.


Matthew Howard, Graffeg Publishing Director, says:‘A publishing phenomenon since its launch in 2018, Graffeg are delighted to add Welsh to the global list of languages this book is available in. Mererid’s translation is, as ever, both sensitive and thorough, ensuring that the essence of the book, the core values of care and empathy that readers around the world love, have been maintained.’


Charlie Mackesy began as a cartoonist for The Spectator and a book illustrator for Oxford University Press before being taken on by galleries. He first exhibited drawings in London, in the Park Walk Gallery, and has since exhibited in galleries in New York, London andEdinburgh. Charlie’s work features in books, private collections and public spaces, including HighgateCemetery in London, in hospitals, prisons, churches and university colleges around the UK, and in women’s safe houses around the world. One of his happiest times was making drawings for Richard Curtis on the set of Love Actually so they could be auctioned for ComicRelief. He produced ‘The Unity Series’, a collaborative set of lithographs, with Nelson Mandela in 2006. His journey with the boy, the mole, the fox and the horse has consumed him. He lives in their world a lot of the time and has loved making the book. Their adventures will continue.


Mererid Hopwood was the first female poet to win the Chair at the National Eisteddfod (2001) and two years later won the Crown. The novel O Ranalso won her the Prose Medal in 2008. She was the Bardd Plant (Welsh Children’s Poet Laureate) in2005 and winner of Wales Book of the Year (poetry)in 2016 with her volume Nes Draw. In September2019 Graffeg published Mererid’s Welsh adaptation of Jackie Morris’s popular children’s book Tell Mea Dragon, titled Ga’ i Hanes Draig?. Mererid went onto adapt Robert Macfarlane’s poetry in the award winningThe Lost Words (Hamish Hamilton) into Welsh as Geiriau Diflanedig, published by Graffeg inOctober 2019.

Leave a comment